Mieszkania Domy Działki Inwestycyjne Rynek pierwotny Komercyjne

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU/NABYCIA OBIEKTU/NIERUCHOMOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU/NABYCIA OBIEKTU/NIERUCHOMOŚCI

Zawarta dnia:

 

Pomiędzy biurem:

Dorota Tyzo Nieruchomości, (licencja państwowa zawodowa nr 13447),

Tel. 603 670 008 dorota@tyzonieruchomosci.pl; www.tyzonieruchomosci.pl

ul.Kołłątaja2D; 05-400 Otwock

NIP 7161705749

Zwanym dalej Wykonawcą/Pośrednikiem, a

Imię i nazwisko

 

Tel., e-mail

 

Adres

 

D.o./Pesel

 

Zwanym dalej Zamawiającym.

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się pośrednictwa w: najmie/nabyciu Obiektu:

Obiekt (Nieruchomość lub jej część):

Cena nabycia: Cena najmu:

Ceny zbycia i najmu są jedynie cenami sugerowanymi przez Zbywającego i mogą ulec zmianie.

§2

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania danych dotyczących Obiektu (Nieruchomości) lub wykonania czynności organizacyjnych na życzenie Zamawiającego w celu zawarcia umowy docelowej (najmu lub zbycia) określonej w§1, w tym okazania Obiektu lub skojarzenia stron.

§3

1 Za wykonanie zlecenia określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości: ......... jednomiesięcznego czynszu za najem lub ............ ceny zbycia Obiektu.
2.Jeżeli zamawiający w przeciągu 1 roku od podpisania Umowy Najmu Obiektu zawrze następną umowę dotycząca Nieruchomości – Nabycia zapłaci tylko jedną prowizję – większą, odpwiednio wliczając opłaconą już prowizę.

2 Ustalona prowizja będzie wypłacona na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury Vat, bez koniecznego podpisu Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona w dniu podpisania umowy docelowej.
3. Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o zawarciu umowy określonej w §1 niniejszej Umowy, w celu wystawienia faktury. Jeśli Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o zawarciu Umowy, faktura zostanie wystawiona w terminie, w którym Wykonawca poweźmie wiedzę na temat zawarcia umowy docelowej, a data sprzedaży będzie zgodna z datą zawarcia umowy docelowej, chyba, że odpowiednie przepisy (w tym podatkowe) stanowią inaczej.
§4

Jeśli umowa docelowa najmu lub nabycia z Zamawiającym (lub osobą powiązaną bądź osobą prawną powiązaną, lub która powzięła informacje na temat obiektu od Dorota Tyzo Nieruchomości) odbędzie się poza Wykonawcą, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 123% jednomiesięcznego czynszu na rzecz Dorota Tyzo Nieruchomości; 3% ceny zbycia Obiektu.

§5

1 Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym na przekazywanie danych innym podmiotom współpracującym z Wykonawcą, w celu wywiązania się Wykonawcy z niniejszej Umowy.

2 Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz wnoszenia zmian. Dane zostały dobrowolnie podane przez Zamawiającego.
3.Wykonaca zobowiązue się dotrzymać tajemnicy wynikającej z posiadania danych osobowych i innych Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się dochować tajemnicy umowy i nie przekazywać żadnych informacji zawartych w niniejszej Umowie osobom trzecim.

§6

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej.

Designed by Possible